"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 22           Năm 2012 Ngày 08 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-07-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
23-07-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 05
23-07-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở kèm theo Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 09
26-07-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở ấp, khu phố” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 14
26-07-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND về chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương. 18
26-07-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2012-2013. 25
30-07-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về việc quy định nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 27
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
20-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2011. 35
20-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán điều chỉnh chi ngân sách huyện và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2012. 37
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
30-07-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh huyện Bến Cát. 40
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
18-07-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ–UBND về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách và Kế hoạch vốn đầu tư năm 2012. 51
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
23-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 thị xã Thủ Dầu Một. 53
39,410,524 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner