"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25           Năm 2012 Ngày 07 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
21-08-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao thị xã Dĩ An. 03
21-08-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và hoạt động của Thanh tra thị xã Dĩ An. 11
30-08-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An. 19
30-08-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thị xã Dĩ An. 29
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 8 NĂM 2012 39  
39,453,239 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner