"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 26 + 27           Năm 2012 Ngày 21 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-09-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Dương. 03
17-09-2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 12
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
12-09-2012 Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐ về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2012. 20
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
10-09-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên. 23
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
04-09-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-09-2012 Quyết định số 2474/QĐ- UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể quản lý - xử lý chất thải rắn tỉnh Bình Dương đến năm 2030. 33
19-09-2012 Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc phân hạng, công bố Sách xanh các doanh nghiệp thực hiện tốt yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2012. 50
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
12-09-2012 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 58
12-09-2012 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 59
12-09-2012 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 60
12-09-2012 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về việc hủy bỏ nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về điều chỉnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh năm 2012. 61
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 9 NĂM 2012 62  
39,453,217 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner