"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39           Năm 2012 Ngày 06 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương. 03
26-11-2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương” Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh Bình Dương. 15
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
27-11-2012 Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn Huyện. 17
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
13-11-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Dĩ An. 21
13-11-2012 Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác tiếp công dân và hoà giải, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thị xã Dĩ An. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-11-2012 Quyết định số 3199/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Bàu Bàng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 33
30-11-2012 Quyết định số 3325/QĐ-UBND điều chỉnh Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 43
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
22-11-2012 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án chia tách huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Cát và huyện mới (Bàu Bàng) thuộc tỉnh Bình Dương. 45
22-11-2012 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính Bàu Bàng. 47
29-11-2012 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 49
29-11-2012 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 50
39,410,421 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner