"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 43 + 44           Năm 2013 Ngày 24 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND8 tổng quyết toán ngân sách năm 2012. 05
09-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND8 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. 07
09-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND8 về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 09
09-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND8 về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 10
09-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND8 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 11
09-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND8 về Quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương thời kỳ 2014-2015. 17
09-12-2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND8 về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương. 20
09-12-2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND8 về quy định mức thu và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 22
09-12-2013 Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND8 về quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 - 2015. 24
09-12-2013 Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND8 về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với cơ quan thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 26
09-12-2013 Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND8 về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 28
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
17-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. 31
17-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách trên địa bàn thị xã Dĩ An năm 2014. 36
17-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Giao thông nông thôn - Chỉnh trang đô thị năm 2014. 38
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
19-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 40
19-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. 46
19-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 48
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
20-12-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng an ninh năm 2014. 50
20-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán thu - chi Ngân sách Nhà nước năm 2014. 56
20-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2014. 58
20-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 60
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
17-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2014. 63
17-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2014. 65
17-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về việc chuyển từ tạm ứng sang trợ cấp kinh phí hoạt động cho phường, xã mất cân đối do hụt thu ngân sách năm 2013. 67
17-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thủ Dầu Một năm 2014. 68
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
20-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về chương trình hoạt động HĐND thị xã năm 2014. 73
20-12-2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2014. 74
39,667,095 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner