"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2013 Ngày 02 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-12-2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
12-12-2012 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 11
14-12-2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 28
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
05-12-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thị xã Thuận An. 39
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
06-12-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 48
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2012 Công văn số 401A/HĐND-CTHĐND về việc đính chính nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND8. 59
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-12-2012 Quyết định số 3453/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2015, 2016 – 2020, 2021 - 2030. 60
41,009,532 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner