"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19           Năm 2013 Ngày 02 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về tiêu chuẩn, chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 04
20-06-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 12
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
27-06-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về tổng quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2012. 14
27-06-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi Ngân sách năm 2013. 16
27-06-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn. 18
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
28-06-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2013. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2013. 19
28-06-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2012. 23
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
12-06-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thị xã Dĩ An. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2013 Quyết định số 1387/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Dương. 34
26-06-2013 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 40
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
27-06-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 45
27-06-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 46
28-06-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 47
28-06-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 48
28-06-2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 49
28-06-2013 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 50
28-06-2013 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 51
28-06-2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã 6 tháng cuối năm 2013. 52
28-06-2013 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập phường Bình Nhâm, Hưng Định thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 54
41,009,525 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner