"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 28 + 29           Năm 2014 Ngày 06 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
21-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 03
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
23-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân lâm thời huyện Bàu Bàng. 25
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-04-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 48
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
25-04-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 49
25-04-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 50
25-04-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 51
25-04-2014 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 52
25-04-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 53
25-04-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Thành viên Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 54
25-04-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 55
25-04-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 56
25-04-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 58
25-04-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 60
40,624,635 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner