"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 34           Năm 2014 Ngày 03 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-05-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2014-2015 cho thị xã Tân Uyên. 03
14-05-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2014-2015 cho huyện Bắc Tân Uyên. 05
14-05-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2014-2015 cho thị xã Bến Cát. 07
14-05-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2014-2015 cho huyện Bàu Bàng. 09
16-05-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND về việc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 11
21-05-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND về việc thay đổi giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 15
23-05-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 22
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
09-05-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thị xã Dĩ An. 24
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-05-2014 Công văn số 109/HĐND-VP về việc đính chính Nghị quyết số 16/2013/NQ-HD9ND8 ngày 09/12/2013 của HĐND tỉnh. 49
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2014 Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của UBND thị xã Bến Cát năm 2014. 50
29-05-2014 Quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của UBND huyện Bàu Bàng năm 2014. 52
15-05-2014 Công văn số 1455/UBND-KTN v/v đính chính Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND. 54
41,299,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner