"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 37 + 38           Năm 2014 Ngày 02 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-06-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
24-06-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước huyện Bến Cát năm 2013. 10
24-06-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2014. 12
24-06-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 14
24-06-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2014. 16
24-06-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 19
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
20-06-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2014. 35
20-06-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2014. 38
20-06-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2014. 40
20-06-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Khóa I, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 42
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
24-06-2014 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát 6 tháng cuối năm 2014. 60
41,009,537 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner