"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39           Năm 2014 Ngày 10 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương. 03
26-06-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 05
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
25-06-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013. 24
25-06-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2014. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2014. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế và phối hợp trong công tác chống thất thu thuế, chống các hành vi gian lận thuế, khai thác nguồn thu cho Ngân sách nhà nước. 30
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
25-06-2014 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã 6 tháng cuối năm 2014. 34
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 4 NĂM 2014 36  
41,299,114 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner