"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2014 Ngày 11 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND về việc quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 – 2015. 03
27-12-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 05
31-12-2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương. 07
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
26-12-2013 Nghị quyết số 65/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2013. 22
26-12-2013 Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2014. 24
26-12-2013 Nghị quyết số 67/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2014. 27
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
31-12-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ dự toán và vốn đầu tư năm 2014. 29
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
31-12-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2014. 31
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 12 NĂM 2013 33  
41,009,533 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner