"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 40 + 41           Năm 2014 Ngày 31 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-07-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 04
22-07-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 18
04-07-2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND về việc tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm về an toàn điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 20
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
15-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước 2013. 26
15-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. 28
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
14-07-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013. 30
14-07-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về dự toán điều chỉnh thu-chi ngân sách trên địa bàn thị xã Dĩ An năm 2014. 32
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
23-07-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2011 - 2016. 34
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo năm 2014. 56
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2013. 57
10-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 59
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
03-07-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND Thị xã Tân Uyên khóa X (2011-2016). 61
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-07-2014 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND8 về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2015. 79
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 81
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
10-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. 83
41,009,528 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner