"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 46 + 47           Năm 2014 Ngày 03 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-08-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 02
22-08-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 07
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
19-08-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thị xã Bến Cát. 12
19-08-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra vụ thị xã Bến Cát. 25
19-08-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát. 33
29-08-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ thị xã Bến Cát. 49
41,299,166 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner