"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 80 + 81           Năm 2015 Ngày 30 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
18-12-2015 Nghị quyết số 48/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016. 04
18-12-2015 Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016. 11
18-12-2015 Nghị quyết số 50/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2016. 13
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
25-12-2015 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. 14
25-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. 19
25-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016. 21
25-12-2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2016. 23
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
22-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng an ninh năm 2016. 25
22-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán thu - chi Ngân sách Nhà nước năm 2016. 31
22-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2016. 33
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
22-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016. 34
22-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2016. 36
22-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016. 38
22-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2015. 41
22-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2015. 44
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-12-2015 Công văn số 4334/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý IV năm 2015. 46
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
18-12-2015 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 50
18-12-2015 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 54
18-12-2015 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. 57
18-12-2015 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. 58
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
22-12-2015 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiễm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 59
22-12-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng năm 2016. 60
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 11 NĂM 2016 66  
39,654,938 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner