"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 56 + 57           Năm 2017 Ngày 27 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-12-2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND7 ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 03
15-12-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020. 05
15-12-2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 07
15-12-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 09
15-12-2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND quy định số lượng nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 12
15-12-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 19
15-12-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định được ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND9 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành một số chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Dương. 22
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-12-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự án đầu tư trong các khu công nghiệp. 26
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
08-12-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (sửa đổi, bổ sung). 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2017 Quyết định số 3601/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018. 55
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
13-12-2017 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2018. 57
39,934,749 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner