"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2017 Ngày 04 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
20-12-2016 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2021. 08
20-12-2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 21
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
20-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thị xã Tân Uyên (Nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí). 25
20-12-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2017. 36
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
20-12-2016 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 46
20-12-2016 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2016 - 2020 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 52
41,192,801 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner