"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2017 Ngày 11 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
29-12-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2016 Quyết định số 3560/QĐ-UBND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017. 23
26-12-2016 Quyết định số 3581/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách năm 2015. 25
26-12-2016 Quyết định số 3597/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021. 27
29-12-2016 Quyết định số 3649/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. 30
30-12-2016 Quyết định số 3708/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đơn giá công tác quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 34
30-12-2016 Quyết định số 3748/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều hòa đầu tư công năm 2016. 40
23-12-2016 Chỉ thị số 28/CT-UBND về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. 41
28-12-2016 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. 46
30-12-2016 Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017. 51
41,118,959 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner