"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07 + 08           Năm 2017 Ngày 18 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
29-12-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017. 03
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
30-12-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 09
30-12-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
30-12-2016 Quyết định số 3092/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 31
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 12 NĂM 2016 33  
41,192,824 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner