"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2017 Ngày 06 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 03
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
17-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 05
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
17-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Bến Cát. 06
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
09-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Thuận An. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2017 Quyết định số 150/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy về Huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của Tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. 28
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 01 NĂM 2017 36  
41,192,806 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner