"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23           Năm 2017 Ngày 24 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-03-2017 Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017 Nguồn vốn nước ngoài (ODA). 07
15-03-2017 Quyết định số 619/QĐ-UBND chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 09
03-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch 05 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. 11
13-03-2017 Kế hoạch số 800/KH-UBND công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2017. 15
14-03-2017 Công văn đính chính số 874/UBND-KTTH v/v đính chính Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 23
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 3 NĂM 2017 24  
41,192,815 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner