"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 26 + 27           Năm 2017 Ngày 12 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
05-05-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-05-2017 Quyết định số 1084/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 34-CTr/TU ngày 15/12/2016 của Tỉnh ủy về về đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 14
03-05-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2017 và triển khai một số nội dung trong công tác đầu tư công. 34
10-05-2017 Kế hoạch số 1780/KH-UBND thực hiện việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017. 38
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 4 NĂM 2017 43  
41,192,849 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner