"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 34 + 35           Năm 2017 Ngày 24 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021. 03
20-07-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 05
20-07-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 13
20-07-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về việc quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 17
20-07-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND về chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 20
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
20-07-2017 Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 22/8/2016 của HĐND thị xã về việc ban hành quy chế hoạt động tạm thời của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 22
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
21-07-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017. 23
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
12-07-2017 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 25
12-07-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 26
12-07-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng năm 2018. 28
12-07-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. 30
12-07-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2016. 32
12-07-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2017. 34
12-07-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Dầu Tiếng. 36
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
21-07-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 37
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 6 NĂM 2017 49  
41,192,812 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner