"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 40 + 41           Năm 2017 Ngày 31 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
15-08-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2017 Quyết định số 2080/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017. 26
15-08-2017 Quyết định số 2179/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ. 29
29-08-2017 Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 35
29-08-2017 Quyết định số 2325/QĐ-UBND về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 37
15-08-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. 40
10-08-2017 Công văn số 3442/UBND-KTTH v/v triển khai thực hiện công khai ngân sách. 44
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 7 NĂM 2017 46  
41,118,895 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner