"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2018 Ngày 05 tháng 2 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2017 Quyết định số 3607/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều hòa đầu tư công năm 2017. 09
10-01-2018 Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc giải thể Chi nhánh 1 - Trung tâm Ngoại ngữ Đại Đông Âu. 10
12-01-2018 Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 12
15-01-2018 Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018. 13
15-01-2018 Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán năm 2016. 14
15-01-2018 Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt, điều chỉnh, thông báo việc truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với một số trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 15
18-01-2018 Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và bổ sung Quy hoạch đến năm 2025. 17
19-01-2018 Quyết định số 163/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 26
26-01-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018. 39
29-12-2017 Kế hoạch số 5994/KH-UBND triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 43
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 12 NĂM 2017 51  
41,308,758 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner