"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 34 + 35           Năm 2018 Ngày 25 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 20/03/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 03
12-12-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 08
21-12-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 09
21-12-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-12-2018 Quyết định số 3486/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019. 13
11-12-2018 Quyết định số 3515/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019. 15
22-11-2018 Kế hoạch số 5641/KH-UBND phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019. 16
17-12-2018 Kế hoạch số 6089/KH-UBND hành động ứng phó với bệnh Dịch tả heo Châu Phi. 27
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 11 NĂM 2018 35  
38,810,243 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner