"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 32 + 33           Năm 2018 Ngày 13 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
30-11-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. 03
30-11-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 05
30-11-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. 07
30-11-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy,tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 13
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
30-11-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 17
30-11-2018 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 20
30-11-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. 27
30-11-2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. 29
30-11-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc đặt tên 20 tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 32
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 10 NĂM 2018 38  
41,299,098 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner