"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 14 + 15           Năm 2019 Ngày 29 tháng 11 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-11-2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
06-11-2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2009/QĐ–UBND ngày 24/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 06
14-11-2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 07
21-11-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 16
21-11-2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 27
21-11-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh . 28
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
09-10-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 31
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
22-11-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thị xã Bến Cát ban hành. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2019 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2020. 33
13-11-2019 Công văn số 5798/UBND-KT v/v triển khai thực hiện của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 358/TB-VPCP ngày 8/10/2019 của Văn phòng Chính phủ. 37
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 8 NĂM 2019 39  
39,939,456 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner