"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2019 Ngày 28 tháng 2 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-01-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
18-02-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND quy định thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; quy mô diện tích và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 11
18-02-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 14
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
11-12-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Bàu Bàng về Điều chỉnh Kế hoạch danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2018 Quyết định số 3709/QĐ-UBND về việc giao dự toán chi từ nguồn thu để lại năm 2019. 24
28-12-2018 Quyết định số 3765/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình làm việc năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 25
14-01-2019 Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 3). 37
31-01-2019 Quyết định số 295/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro và Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 39
25-02-2019 Quyết định số 422/QĐ-UBND danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6. 47
14-02-2019 Kế hoạch số 629/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 51
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 01 NĂM 2019 60  
40,038,352 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner