"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2019 Ngày 21 tháng 4 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
05-04-2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương. 24
05-04-2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 31
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-03-2019 Quyết định số 02/QĐ-HĐND danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6. 53
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-04-2019 Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 56
13-03-2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. 58
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 2 NĂM 2019 60  
40,073,068 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner