"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2019 Ngày 08 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
31-07-2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
31-07-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 05
31-07-2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương. 09
31-07-2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 13
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-07-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 16
31-07-2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 18
31-07-2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. 26
31-07-2019 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc giao Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 29
31-07-2019 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc tán thành Đề án thành lập các phường Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 31
31-07-2019 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương. 34
31-07-2019 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc tán thành Đề án thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương. 36
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-07-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. 38
16-07-2019 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. 42
18-07-2019 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 48
25-07-2019 Chỉ thị số 17/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 54
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 5 NĂM 2019 61  
39,935,216 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner