Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 32 + 33 xuất bản ngày 10-08-2009: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2009. (trang 05)
29-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2009. (trang 06)
29-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2008. (từ trang 07 đến trang 08)
27-07-2009 Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) Đô thị Đông - Nam Bến Cát tới năm 2020 tầm nhìn tới năm 2030. (từ trang 09 đến trang 17)
27-07-2009 Nghị quyết số 91/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh 06 tháng cuối năm 2009. (từ trang 18 đến trang 24)
27-07-2009 Nghị quyết số 92/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) Đô thị Tây - Nam Bến Cát tới năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 25 đến trang 32)
27-07-2009 Nghị quyết số 93/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát Về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 33 đến trang 34)
27-07-2009 Nghị quyết số 94/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa IX. (trang 35)
27-07-2009 Nghị quyết số 95/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. (trang 36)
27-07-2009 Nghị quyết số 96/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. (trang 37)
27-07-2009 Nghị quyết số 97/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán điều chỉnh thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 06 tháng cuối năm 2009. (từ trang 38 đến trang 39)
27-07-2009 Nghị quyết số 98/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư - xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2009. (từ trang 40 đến trang 41)
10-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 42 đến trang 45)
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2008. (từ trang 46 đến trang 47)
10-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 48 đến trang 50)
10-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2009. (từ trang 51 đến trang 52)
06-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 53 đến trang 55)
06-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 56 đến trang 57)
06-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2009. (từ trang 58 đến trang 59)
06-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về việc điều chỉnh các chỉ tiêu xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn-chỉnh trang đô thị năm 2009. (từ trang 60 đến trang 61)
30-07-2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 62 đến trang 63)
30-07-2009 Nghị quyết số 85/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 64 đến trang 65)
22-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về chương trình hoạt động HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2009. (trang 66)
22-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 67 đến trang 68)
22-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2009. (từ trang 69 đến trang 70)
22-07-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2009. (từ trang 71 đến trang 72)
22-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 73 đến trang 77)
29-07-2009 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc xác nhận bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 78)
29-07-2009 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc xác nhận bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 79)
22-07-2009 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (trang 80)
22-07-2009 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa IX,nhiệm kỳ 2004 – 2011. (trang 81)
39,428,224 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner