Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 19 xuất bản ngày 03-08-2010: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư – xây dựng cơ bản năm 2010. (từ trang 04 đến trang 05)
30-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2010. (trang 06)
30-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2009. (từ trang 07 đến trang 08)
23-07-2010 Nghị quyết số 114/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 09 đến trang 10)
23-07-2010 Nghị quyết số 115/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 11 đến trang 12)
23-07-2010 Nghị quyết số 116/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 06 tháng cuối năm 2010. (từ trang 13 đến trang 15)
30-07-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 16 đến trang 17)
30-07-2010 Nghị quyết số 10 /2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2010. (từ trang 18 đến trang 19)
30-07-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư-xây dựng cơ bản năm 2010. (trang 20)
27-07-2010 Nghị quyết số 82/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2010. (từ trang 21 đến trang 22)
27-07-2010 Nghị quyết số 83/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu – chi ngân sách huyện năm 2010. (từ trang 23 đến trang 24)
27-07-2010 Nghị quyết số 84/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2010. (từ trang 25 đến trang 26)
27-07-2010 Nghị quyết số 85/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 27 đến trang 28)
22-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về chương trình hoạt động HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2010. (trang 29)
22-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 30 đến trang 35)
22-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009. (từ trang 36 đến trang 37)
22-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc điều chỉnh Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2010. (từ trang 38 đến trang 39)
22-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2010. (từ trang 40 đến trang 41)
22-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc đặt, đổi và xóa tên đường trên địa bàn huyện Thuận An. (trang 42)
23-07-2010 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Bến Cát khóa IX nhiệm kỳ 2004 – 2011. (từ trang 43 đến trang 44)
23-07-2010 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Bến Cát khóa IX nhiệm kỳ 2004 – 2011. (từ trang 45 đến trang 46)
23-07-2010 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2011. (từ trang 47 đến trang 48)
27-07-2010 Nghị Quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên điều chỉnh bổ sung kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. (từ trang 49 đến trang 50)
40,038,294 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner