Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 46 + 47 xuất bản ngày 30-12-2010: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2011. (trang 03)
17-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thị xã Thủ Dầu Một năm 2011. (từ trang 04 đến trang 05)
22-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội - Quốc phòng An ninh năm 2011. (từ trang 06 đến trang 12)
24-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. (từ trang 13 đến trang 18)
24-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách huyện năm 2011. (từ trang 19 đến trang 20)
24-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2011. (từ trang 21 đến trang 22)
24-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Dầu Tiếng đến năm 2020. (từ trang 23 đến trang 33)
24-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bến Súc đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. (từ trang 34 đến trang 40)
24-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Dầu Tiếng đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. (từ trang 41 đến trang 45)
22-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng an ninh năm 2011. (từ trang 46 đến trang 52)
22-12-2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2011. (từ trang 53 đến trang 54)
22-12-2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2011. (từ trang 55 đến trang 56)
22-12-2010 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2011. (trang 57)
22-12-2010 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân Thị xã Thủ Dầu Một năm 2011. (từ trang 58 đến trang 60)
24-12-2010 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. (từ trang 61 đến trang 63)
24-12-2010 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. (từ trang 64 đến trang 66)
24-12-2010 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. (trang 67)
39,677,829 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner