Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 18 + 19 xuất bản ngày 05-07-2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-06-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
16-06-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 từ nguồn vượt thu và kết dư ngân sách trung ương năm 2010. (từ trang 05 đến trang 06)
27-06-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 07 đến trang 08)
16-06-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành Quy chế tổ chức lễ tang cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một khi từ trần. (từ trang 09 đến trang 15)
08-06-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Dĩ An. (từ trang 16 đến trang 24)
08-06-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh thị xã Dĩ An. (từ trang 25 đến trang 35)
15-06-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thị xã Dĩ An. (từ trang 36 đến trang 44)
15-06-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã Dĩ An. (từ trang 45 đến trang 53)
23-06-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An v/v Ban hành quy định về công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết toán các công trình xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Dĩ An. (từ trang 54 đến trang 61)
17-06-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc củng cố, kiện tòan các Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị xã Dĩ An. (từ trang 62 đến trang 64)
23-06-2011 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện Luật Dân quân tự vệ. (từ trang 65 đến trang 66)
30-06-2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 67 đến trang 70)
01-06-2011 Quyết định số 2776/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều hòa vốn đầu tư – xây dựng năm 2010. (trang 71)
40,072,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner