Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 26 + 27 xuất bản ngày 21-09-2012: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-09-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 11)
17-09-2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 12 đến trang 19)
12-09-2012 Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2012. (từ trang 20 đến trang 22)
10-09-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên. (từ trang 23 đến trang 30)
04-09-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. (từ trang 31 đến trang 32)
10-09-2012 Quyết định số 2474/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể quản lý - xử lý chất thải rắn tỉnh Bình Dương đến năm 2030. (từ trang 33 đến trang 49)
19-09-2012 Quyết định số 2580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân hạng, công bố Sách xanh các doanh nghiệp thực hiện tốt yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2012. (từ trang 50 đến trang 57)
12-09-2012 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 58)
12-09-2012 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 59)
12-09-2012 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 60)
12-09-2012 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc hủy bỏ nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về điều chỉnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh năm 2012. (trang 61)
40,074,510 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner