Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 39 xuất bản ngày 06-12-2012: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-11-2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 14)
26-11-2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương” Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh Bình Dương. (từ trang 15 đến trang 16)
27-11-2012 Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn Huyện. (từ trang 17 đến trang 20)
13-11-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Dĩ An. (từ trang 21 đến trang 28)
13-11-2012 Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác tiếp công dân và hoà giải, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thị xã Dĩ An. (từ trang 29 đến trang 32)
20-11-2012 Quyết định số 3199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Bàu Bàng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 33 đến trang 42)
30-11-2012 Quyết định số 3325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 43 đến trang 44)
22-11-2012 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc thông qua Đề án chia tách huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Cát và huyện mới (Bàu Bàng) thuộc tỉnh Bình Dương. (từ trang 45 đến trang 46)
22-11-2012 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc thông qua quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính Bàu Bàng. (từ trang 47 đến trang 48)
29-11-2012 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 49)
29-11-2012 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 50)
39,935,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner