Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 43 + 44 xuất bản ngày 24-12-2013: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2012. (từ trang 05 đến trang 06)
09-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. (từ trang 07 đến trang 08)
09-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. (trang 09)
09-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. (trang 10)
09-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 11 đến trang 16)
09-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương thời kỳ 2014-2015. (từ trang 17 đến trang 19)
09-12-2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương. (từ trang 20 đến trang 21)
09-12-2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 22 đến trang 23)
09-12-2013 Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 - 2015. (từ trang 24 đến trang 25)
09-12-2013 Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với cơ quan thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 26 đến trang 27)
09-12-2013 Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 28 đến trang 30)
17-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. (từ trang 31 đến trang 35)
17-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách trên địa bàn thị xã Dĩ An năm 2014. (từ trang 36 đến trang 37)
17-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Giao thông nông thôn - Chỉnh trang đô thị năm 2014. (từ trang 38 đến trang 39)
19-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 40 đến trang 45)
19-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. (từ trang 46 đến trang 47)
19-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. (từ trang 48 đến trang 49)
20-12-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng an ninh năm 2014. (từ trang 50 đến trang 55)
20-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân bổ dự toán thu - chi Ngân sách Nhà nước năm 2014. (từ trang 56 đến trang 57)
20-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2014. (từ trang 58 đến trang 59)
20-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 60 đến trang 62)
17-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2014. (từ trang 63 đến trang 64)
17-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2014. (từ trang 65 đến trang 66)
17-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc chuyển từ tạm ứng sang trợ cấp kinh phí hoạt động cho phường, xã mất cân đối do hụt thu ngân sách năm 2013. (trang 67)
17-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thủ Dầu Một năm 2014. (từ trang 68 đến trang 72)
20-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình hoạt động HĐND thị xã năm 2014. (trang 73)
20-12-2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2014. (trang 74)
39,939,496 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner