Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 26 xuất bản ngày 28-12-2007: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. (trang 04)
21-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. (từ trang 05 đến trang 06)
21-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. (từ trang 07 đến trang 08)
21-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 2008. (từ trang 09 đến trang 16)
21-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện Dầu Tiếng năm 2008. (từ trang 17 đến trang 18)
21-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2008. (từ trang 19 đến trang 20)
21-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phân loại đơn vị hành chính huyện Dầu Tiếng. (trang 21)
26-12-2007 Nghị quyết số 122/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. (trang 22)
26-12-2007 Nghị quyết số 123/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. (từ trang 23 đến trang 24)
26-12-2007 Nghị quyết số 125/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2008. (từ trang 25 đến trang 30)
26-12-2007 Nghị quyết số 126/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2008. (từ trang 31 đến trang 32)
26-12-2007 Nghị quyết số 127/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2008. (từ trang 33 đến trang 34)
26-12-2007 Nghị quyết số 128/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về Danh mục các công trình đường giao thông nông thôn và chỉnh trang đô thị của huyện Tân Uyên năm 2008. (từ trang 35 đến trang 36)
26-12-2007 Nghị quyết số 129/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về Danh mục các công trình xây dựng cơ bản do Uỷ ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2008. (từ trang 37 đến trang 38)
26-12-2007 Nghị quyết số 130/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Uyên. (trang 39)
24-10-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nâng cao và phát triển sự nghiệp văn hóa – thể thao trên địa bàn huyện Thuận An giai đoạn 2007 – 2010. (từ trang 40 đến trang 42)
24-10-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Đề án công nhận đô thị loại IV và chuyển huyện Thuận An thành thị xã. (trang 43)
27-12-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Chương trình hoạt động HĐND huyện năm 2008. (trang 44)
27-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2008. (từ trang 45 đến trang 50)
27-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2008 và phân chia tỷ lệ điều tiết ngân sách xã thị trấn thời kỳ 2008 - 2010. (từ trang 51 đến trang 52)
27-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng năm 2008. (trang 53)
27-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2008. (từ trang 54 đến trang 55)
27-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 trên địa bàn thị trấn Lái Thiêu. (trang 56)
27-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 trên địa bàn thị trấn An Thạnh. (trang 57)
27-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Thuận An đến năm 2020. (từ trang 58 đến trang 59)
27-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Thuận An. (trang 60)
27-12-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008. (trang 61)
27-12-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 62)
27-12-2007 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân huyện khóa IX nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 63)
40,072,953 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner