Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 27 xuất bản ngày 31-12-2007: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 58/2005/NQ-HĐND7 ngày 15/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của tỉnh Bình Dương. (từ trang 04 đến trang 06)
12-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008. (từ trang 07 đến trang 09)
12-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 10 đến trang 15)
12-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2008. (từ trang 16 đến trang 17)
12-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2006. (trang 18)
12-12-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối ngân sách từng huyện, thị xã thời kỳ ổn định ngân sách 2008 – 2010 của tỉnh. (từ trang 19 đến trang 27)
12-12-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương để áp dụng trong năm 2008. (trang 28)
12-12-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. (từ trang 29 đến trang 36)
12-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2008 - 2020. (từ trang 37 đến trang 39)
12-12-2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. (từ trang 40 đến trang 45)
12-12-2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2008. (từ trang 46 đến trang 47)
12-12-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn nội dung chi, mức chi hỗ trợ hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 48 đến trang 51)
12-12-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi hỗ trợ việc tang đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước, cán bộ hưu trí - mất sức và đối tượng có công với cách mạng khi từ trần. (từ trang 52 đến trang 56)
12-12-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và bổ sung một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh ngành Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương. (từ trang 57 đến trang 60)
12-12-2007 Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo. (từ trang 61 đến trang 63)
12-12-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương. (trang 64)
12-12-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận huyện Thuận An là đô thị loại IV và chuyển huyện Thuận An thành thị xã Thuận An. (trang 65)
12-12-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận huyện Dĩ An là đô thị loại IV và chuyển huyện Dĩ An thành thị xã Dĩ An. (trang 66)
12-12-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Tân An, Tương Bình Hiệp, Hiệp An, Phú Mỹ; các phường Phú Thọ, Chánh Nghĩa, Phú Lợi và đề nghị chuyển các xã Hiệp An, Định Hòa, Phú Mỹ thành phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 67 đến trang 68)
12-12-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương. (trang 69)
12-12-2007 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 70)
12-12-2007 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 71)
12-12-2007 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 72)
12-12-2007 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 73)
12-12-2007 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008. (từ trang 74 đến trang 75)
40,074,540 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner