Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 08 xuất bản ngày 27-10-2006: 48 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2006 Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. (từ trang 06 đến trang 12)
20-07-2006 Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. (từ trang 13 đến trang 22)
26-07-2006 Quyết định số 180/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa hoạt động văn hóa đến năm 2010 của tỉnh Bình Dương. (từ trang 23 đến trang 31)
26-07-2006 Quyết định số 181/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 32 đến trang 34)
04-07-2006 Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức công tác tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2006. (từ trang 35 đến trang 36)
04-07-2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 37 đến trang 39)
25-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về tổng quyết toán thu chi ngân sách thị xã năm 2005. (từ trang 40 đến trang 41)
07-07-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010. (từ trang 42 đến trang 46)
07-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005. (từ trang 47 đến trang 48)
07-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phân bổ và điều chỉnh Danh mục công trình xây dựng cơ bản 06 tháng cuối năm 2006 nguồn vốn phân cấp huyện quản lý. (từ trang 49 đến trang 55)
07-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát v/v đặt tên các tuyến đường thuộc huyện Bến Cát. (từ trang 56 đến trang 57)
07-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về điều chỉnh thu – chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 06 tháng cuối năm 2006. (từ trang 58 đến trang 59)
07-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước 2005. (từ trang 60 đến trang 61)
07-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006. (từ trang 62 đến trang 63)
07-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước điều chỉnh năm 2006. (từ trang 64 đến trang 65)
07-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về tình hình phát triển Kinh tế – Xã hội – Quốc phòng – An ninh 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 66 đến trang 69)
10-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về chương trình hoạt động HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2006. (trang 70)
10-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về điều chỉnh kinh phí hoạt động của đại biểu HĐND 6 tháng cuối năm 2006. (trang 71)
10-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội - An ninh - Quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 72 đến trang 74)
10-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005. (trang 75)
10-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2006. (từ trang 76 đến trang 78)
10-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về điều chỉnh các chỉ tiêu xây dựng cơ bản – giao thông nông thôn chỉnh trang đô thị 6 tháng cuối năm 2006. (trang 79)
06-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về nhiệm vụ hoạt động của HĐND huyện 06 tháng đầu năm 2006 và chương trình hoạt động HĐND 06 tháng cuối năm 2006. (trang 80)
06-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2006. (từ trang 81 đến trang 84)
06-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005. (từ trang 85 đến trang 86)
06-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2006. (từ trang 87 đến trang 88)
06-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn Kế hoạch điều chỉnh vốn và Danh mục đầu tư xây dựng năm 2006. (trang 89)
06-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2006-2010. (từ trang 90 đến trang 91)
11-07-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. (trang 92)
11-07-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc điều chỉnh dự toán ngân sách huyện năm 2006. (trang 93)
11-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 94 đến trang 97)
11-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2005. (từ trang 98 đến trang 99)
11-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn 2020. (trang 100)
11-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về chương trình hoạt động HĐND 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 101 đến trang 102)
12-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về chương trình hoạt động HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2006. (trang 103)
12-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005. (trang 104)
12-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2006 trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm năm 2006. (từ trang 105 đến trang 108)
12-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã. (trang 109)
12-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Thuận An đến năm 2010. (trang 110)
12-07-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2006. (từ trang 111 đến trang 112)
12-07-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2006. (từ trang 113 đến trang 114)
13-07-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy trình tiếp nhận - giải quyết hồ sơ chứng thực của UBND huyện Dĩ An. (từ trang 115 đến trang 126)
12-07-2006 Quyết định số 1580/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. (từ trang 127 đến trang 132)
12-07-2006 Quyết định số 1595/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân nhân dân huyện Thuận An về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 133 đến trang 143)
25-07-2006 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc xác nhận bầu cử bổ sung thành viên Uỷ ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một Khóa IX - Nhiệm kỳ (2004-2009). (trang 144)
25-07-2006 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc xác nhận bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Khóa IX- Nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 145)
10-07-2006 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An v/v miễn nhiệm chức danh uỷ viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 146)
10-07-2006 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 147)
39,406,776 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner