Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 12 xuất bản ngày 04-12-2006: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-09-2006 Quyết định số 218/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tạm thời quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Ban hành kèm theo Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND ngày 10/05/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh). (từ trang 04 đến trang 05)
06-09-2006 Quyết định số 219/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình nâng cấp, mở rộng mặt đường và vỉa hè đường ĐT 743 đoạn Đông Tân - Bình Thung - Tân Vạn, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 06 đến trang 21)
13-09-2006 Quyết định số 220/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung một số điểm trong Bản quy định chủ trương bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất công trình: Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 164/2003/QĐ-UB ngày 23/6/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (trang 22)
18-09-2006 Quyết định số 221/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 23 đến trang 25)
20-09-2006 Quyết định số 222/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 26 đến trang 39)
22-09-2006 Quyết định số 223/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006 đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 40 đến trang 47)
25-09-2006 Quyết định số 224/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt. (từ trang 48 đến trang 53)
26-09-2006 Quyết định số 225/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương. (trang 54)
27-09-2006 Quyết định số 226/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa hoạt động dạy nghề đến năm 2010 của tỉnh Bình Dương. (từ trang 55 đến trang 59)
01-09-2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 60 đến trang 62)
08-09-2006 Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. (từ trang 63 đến trang 64)
12-09-2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác thu hút các nguồn vốn đầu tư, tạo sự phát triển bền vững. (trang 65)
18-09-2006 Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. (từ trang 66 đến trang 67)
21-09-2006 Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. (từ trang 68 đến trang 69)
13-09-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 70 đến trang 75)
22-09-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 76 đến trang 81)
25-09-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy định về trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại UBND thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 82 đến trang 101)
26-09-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 102 đến trang 108)
08-09-2006 Quyết định số 328/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu, khai thác nguồn thu cho ngân sách Nhà nước huyện Dầu Tiếng. (từ trang 109 đến trang 110)
29-09-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc tăng cường công tác quản lý khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế trên địa bàn huyện. (từ trang 111 đến trang 113)
20-09-2006 Chỉ thị số 41/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. (từ trang 114 đến trang 117)
20-09-2006 Quyết định số 210/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện. (từ trang 118 đến trang 125)
20-09-2006 Quyết định số 211/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. (từ trang 126 đến trang 131)
20-09-2006 Quyết định số 213/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện. (từ trang 132 đến trang 139)
39,406,614 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner