Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 16 xuất bản ngày 26-12-2006: 51 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. (trang 06)
18-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. (từ trang 07 đến trang 08)
18-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. (từ trang 09 đến trang 10)
18-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2007. (trang 11)
18-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương 5 năm 2006 – 2010. (từ trang 12 đến trang 17)
18-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 18 đến trang 24)
18-12-2006 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005. (từ trang 25 đến trang 26)
18-12-2006 Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007. (từ trang 27 đến trang 29)
18-12-2006 Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương của tỉnh Bình Dương trong năm 2007. (từ trang 30 đến trang 33)
18-12-2006 Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. (trang 34)
18-12-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Kế hoạch vốn đầu tư – xây dựng cơ bản năm 2007. (từ trang 35 đến trang 36)
18-12-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí đấu giá tài sản. (từ trang 37 đến trang 38)
18-12-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2007. (trang 39)
18-12-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí qua sông của bến khách cầu Phú Cường. (từ trang 40 đến trang 41)
18-12-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa – thông tin tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010 (điều chỉnh) và định hướng đến năm 2020. (từ trang 42 đến trang 45)
18-12-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020. (từ trang 46 đến trang 48)
18-12-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại thị xã Thủ Dầu Một là đô thị loại III. (từ trang 49 đến trang 50)
18-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh định mức, phương thức thu, chi một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh ngành giáo dục - đào tạo. (từ trang 51 đến trang 53)
07-12-2006 Quyết định số 260/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 28/2/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc qui định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất đối với Dự án đường điện 110 kv, 220 kv và các đấu nối, huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương. (từ trang 54 đến trang 55)
20-12-2006 Quyết định số 264/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt bổ sung chính sách đền bù Công trình đường điện 220 kV Tân Định – Bình Long, huyện Bến Cát qui định tại Quyết định 232/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (trang 56)
20-12-2006 Quyết định số 265/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đơn giá và chính sách đền bù công trình Dự án: Hệ thống thủy lợi An Sơn – Lái Thiêu qui định tại Quyết định 131/2001/QĐ-UBND ngày 17/8/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (trang 57)
15-12-2006 Chỉ thị số 41/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2006. (trang 58)
15-12-2006 Chỉ thị số 42/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2007. (từ trang 59 đến trang 61)
20-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. (trang 62)
20-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. (từ trang 63 đến trang 65)
20-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. (từ trang 66 đến trang 67)
20-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2007. (từ trang 68 đến trang 75)
20-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 76 đến trang 77)
20-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2007. (từ trang 78 đến trang 79)
20-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. (từ trang 80 đến trang 85)
25-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. (trang 86)
25-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. (trang 87)
25-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về kinh phí hoạt động của đại biểu HĐND năm 2007. (trang 88)
25-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. (trang 89)
25-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 90 đến trang 96)
25-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2007. (từ trang 97 đến trang 98)
25-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về dự toán phân bổ ngân sách cho xã, thị trấn năm 2007. (từ trang 99 đến trang 102)
25-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Kế hoạch vốn và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. (từ trang 103 đến trang 104)
25-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An v/v phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Dĩ An. (từ trang 105 đến trang 106)
22-12-2006 Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ và giải pháp xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2007. (từ trang 107 đến trang 108)
22-12-2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2007. (từ trang 109 đến trang 114)
22-12-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. (trang 115)
22-12-2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê duyệt kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. (trang 116)
22-12-2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2007. (từ trang 117 đến trang 118)
22-12-2006 Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. (từ trang 119 đến trang 120)
22-12-2006 Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về Kế hoạch sử dụng đất năm 2007. (trang 121)
22-12-2006 Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 122 đến trang 123)
22-12-2006 Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về Danh mục các công trình xây dựng cơ bản do Uỷ ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2007. (từ trang 124 đến trang 125)
22-12-2006 Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về Danh mục các công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của huyện Tân Uyên năm 2007. (từ trang 126 đến trang 127)
18-12-2006 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. (trang 128)
18-12-2006 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh. (trang 129)
39,183,841 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner