Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 17 xuất bản ngày 28-12-2006: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2006 Quyết định số 267/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 04 đến trang 32)
25-12-2006 Quyết định số 268/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân chia tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2007. (trang 33)
25-12-2006 Quyết định số 269/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu phí đấu giá tài sản. (từ trang 34 đến trang 36)
25-12-2006 Quyết định số 271/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007. (từ trang 37 đến trang 38)
25-12-2006 Quyết định số 272/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 39 đến trang 58)
25-12-2006 Quyết định số 273/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu phí qua sông của bến khách cầu Phú Cường. (trang 59)
18-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về Chương trình hoạt động Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một năm 2007. (trang 60)
18-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một năm 2007. (trang 61)
18-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 62 đến trang 66)
18-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007. (từ trang 67 đến trang 68)
20-12-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2007. (từ trang 69 đến trang 70)
20-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về giao định mức khoán chi hành chính cho các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, khối Đảng huyện Bến Cát. (trang 71)
17-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về Chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND huyện. (trang 72)
27-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007. (trang 73)
27-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 74 đến trang 80)
27-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007. (từ trang 81 đến trang 82)
27-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo phân chia tỷ lệ % các khoản thu thuế trên địa bàn huyện giai đoạn ổn định năm 2007-2010. (từ trang 83 đến trang 84)
27-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2007. (từ trang 85 đến trang 86)
27-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo kinh phí hoạt động của HĐND Và đại biểu HĐND huyện Phú Giáo năm 2007. (trang 87)
27-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê duyệt phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Giáo. (từ trang 88 đến trang 89)
27-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc thông qua tên đường theo quy hoạch trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo. (trang 90)
27-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Giáo 05 năm 2006 – 2010. (từ trang 91 đến trang 94)
19-12-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Chương trình hoạt động HĐND huyện năm 2007. (trang 95)
19-12-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 96 đến trang 101)
19-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Kế hoạch sử dụng đất năm 2007. (trang 102)
04-12-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành Kế hoạch tổng thể về Cải cách hành chính thị xã Thủ Dầu Một giai đoạn II (2006 – 2010). (từ trang 103 đến trang 109)
13-12-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 110 đến trang 114)
20-12-2006 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bến Cát khoá IX. (trang 115)
20-12-2006 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện. (trang 116)
19-12-2006 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Chương trình giám sát HĐND huyện năm 2007. (trang 117)
19-12-2006 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về dự toán kinh phí hoạt động đại biểu HĐND huyện năm 2007. (trang 118)
39,181,360 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner