Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 28 xuất bản ngày 31-12-2007: 38 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc phân loại đơn vị hành chính thị xã Thủ Dầu Một. (trang 05)
13-11-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một. (trang 06)
13-11-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Tương Bình Hiệp – xã Hiệp An. (trang 07)
13-11-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An – xã Tương Bình Hiệp. (trang 08)
13-11-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Phú Thọ – phường Chánh Nghĩa. (trang 09)
13-11-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Mỹ – phường Phú Lợi. (trang 10)
13-11-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc nâng xã Phú Mỹ thành phường Phú Mỹ thuộc thị xã Thủ Dầu Một. (trang 11)
13-11-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc nâng xã Hiệp An thành phường Hiệp An thuộc thị xã Thủ Dầu Một. (trang 12)
13-11-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc nâng xã Định Hòa thành phường Định Hòa thuộc thị xã Thủ Dầu Một. (trang 13)
13-11-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (trang 14)
13-11-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (trang 15)
13-11-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (trang 16)
13-11-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (trang 17)
13-11-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (trang 18)
13-11-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (trang 19)
25-12-2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về Chương trình hoạt động HĐND huyện Bến Cát năm 2008. (trang 20)
25-12-2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về Chương trình giám sát của HĐND năm 2008. (trang 21)
25-12-2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh năm 2008. (từ trang 22 đến trang 25)
25-12-2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị vùng Tây – Nam huyện Bến Cát đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. (từ trang 26 đến trang 30)
25-12-2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch giao thông huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. (từ trang 31 đến trang 33)
25-12-2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Mỹ Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 34 đến trang 38)
25-12-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất chi tiết thị trấn Mỹ Phước đến năm 2010. (từ trang 39 đến trang 42)
25-12-2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2008. (từ trang 43 đến trang 44)
25-12-2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2008 từ nguồn ngân sách Nhà nước. (từ trang 45 đến trang 46)
25-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Chương trình hoạt động, giám sát và xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. (trang 47)
25-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và bổ sung cân đối ngân sách từng xã – thị trấn giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 48 đến trang 51)
25-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản - giao thông nông thôn - chỉnh trang đô thị năm 2008. (từ trang 52 đến trang 53)
25-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2008. (từ trang 54 đến trang 55)
25-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng an ninh năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 56 đến trang 57)
26-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về Chương trình hoạt động năm 2008 của HĐND huyện. (trang 58)
26-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 59 đến trang 66)
26-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008. (trang 67)
26-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008. (từ trang 68 đến trang 69)
26-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2008. (từ trang 70 đến trang 71)
26-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết thời kỳ 2006 – 2010 trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh huyện Phú Giáo. (trang 72)
26-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê duyệt phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. (từ trang 73 đến trang 74)
25-12-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 75)
25-12-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 76)
39,438,855 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner