Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 44 + 45 xuất bản ngày 30-12-2008: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. (từ trang 05 đến trang 08)
30-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 09 đến trang 10)
30-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2009. (từ trang 11 đến trang 12)
25-12-2008 Nghị quyết số 141/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Uỷ ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2009. (từ trang 13 đến trang 14)
25-12-2008 Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (trang 15)
25-12-2008 Nghị quyết số 143/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (từ trang 16 đến trang 18)
25-12-2008 Nghị quyết số 144/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê duyệt kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (trang 19)
25-12-2008 Nghị quyết số 145/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 20 đến trang 21)
25-12-2008 Nghị quyết số 146/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2009. (từ trang 22 đến trang 23)
25-12-2008 Nghị quyết số 147/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về danh mục các công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của huyện Tân Uyên năm 2009. (từ trang 24 đến trang 25)
25-12-2008 Nghị quyết số 148/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ Kinh tế Xã hội - Quốc phòng An ninh năm 2009. (từ trang 26 đến trang 29)
25-12-2008 Nghị quyết số 149/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 30)
24-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Chương hoạt động HĐND huyện năm 2009. (trang 31)
24-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2009. (từ trang 32 đến trang 38)
24-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2009. (từ trang 39 đến trang 40)
24-12-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2009. (từ trang 41 đến trang 42)
30-12-2008 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (từ trang 43 đến trang 44)
30-12-2008 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (trang 45)
30-12-2008 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (từ trang 46 đến trang 48)
30-12-2008 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (trang 49)
30-12-2008 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa II, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 50)
30-12-2008 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa II, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 51)
30-12-2008 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa II nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 52)
30-12-2008 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa II, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 53)
24-12-2008 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009. (trang 54)
24-12-2008 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An xác nhận thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 55)
24-12-2008 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 56)
24-12-2008 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 57)
24-12-2008 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dânhuyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 58)
24-12-2008 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An miễn nhiệm Phó Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 59)
24-12-2008 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 60)
24-12-2008 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 61)
24-12-2008 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 62)
38,803,335 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner