Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 80 + 81 xuất bản ngày 30-12-2015: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2015 Nghị quyết số 48/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016. (từ trang 04 đến trang 10)
18-12-2015 Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016. (từ trang 11 đến trang 12)
18-12-2015 Nghị quyết số 50/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch đầu tư công năm 2016. (trang 13)
25-12-2015 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. (từ trang 14 đến trang 18)
25-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về việc điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. (từ trang 19 đến trang 20)
25-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016. (từ trang 21 đến trang 22)
25-12-2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về Kế hoạch đầu tư công năm 2016. (từ trang 23 đến trang 24)
22-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng an ninh năm 2016. (từ trang 25 đến trang 30)
22-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân bổ dự toán thu - chi Ngân sách Nhà nước năm 2016. (từ trang 31 đến trang 32)
22-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về Kế hoạch đầu tư công năm 2016. (trang 33)
22-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016. (từ trang 34 đến trang 35)
22-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2016. (từ trang 36 đến trang 37)
22-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016. (từ trang 38 đến trang 40)
22-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2015. (từ trang 41 đến trang 43)
22-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2015. (từ trang 44 đến trang 45)
08-12-2015 Công văn số 4334/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý IV năm 2015. (từ trang 46 đến trang 49)
18-12-2015 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. (từ trang 50 đến trang 53)
18-12-2015 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. (từ trang 54 đến trang 56)
18-12-2015 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 57)
18-12-2015 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 58)
22-12-2015 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiễm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 59)
22-12-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng năm 2016. (từ trang 60 đến trang 65)
40,074,459 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner