Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 10-2011: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-10-2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
18-10-2011 Quyết định số 3078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
17-10-2011 Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
17-10-2011 Quyết định số 3070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Bình Dương. 
17-10-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thị xã Dĩ An. 
17-10-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Giấy phép trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
13-10-2011 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
11-10-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục sự nghiệp có tính đầu tư năm 2011. 
06-10-2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Điều 10 của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên đại bàn tỉnh Bình Dương. 
06-10-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và bổ sung “Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương” ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 
04-10-2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc chuyển giao, tiếp nhận hạ tầng kỹ thuật các dự án Khu đô thị, Khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
29-09-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Chánh Phú Hòa - huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020. 
29-09-2011 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát Khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
29-09-2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
29-09-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Uyên. 
23-09-2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tính khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
23-09-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
20-09-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 (lần 2). 
09-09-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2011-2016. 
08-09-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2011 (lần 2). 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
40,073,851 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner