Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 7-2011: 42 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2011-2016. 
22-07-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh thị xã Dĩ An. 
22-07-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thị xã Dĩ An. 
20-07-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
07-07-2011 Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. 
01-07-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
01-07-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Dĩ An. 
30-06-2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 
27-06-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
24-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Bến Cát nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
24-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
24-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
24-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
24-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
24-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
24-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
24-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
23-06-2011 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện Luật Dân quân tự vệ. 
23-06-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An v/v Ban hành quy định về công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết toán các công trình xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
23-06-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục sự nghiệp có tính đầu tư năm 2011. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
38,803,422 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner